PRUEBAS DE SALUD REGISTRADAS EN EL CLUB

DE AKITA

Nº Registro

LOE-2043512

LOE-2097403

LOE-2099217

LOE-2154425

LOE-2186256

LOE-2236698

Nombre

Ch. Tsubaki Ka Yo’Yoy Tomodachi

Tomodachi Go Shun'You Kensha

Tamiko Ka Yo'Yoi Tomodachi

Hokusei Ka Yo'Yoi Tomodachi

Momoko Ka Yo’Yoi Tomodachi

Sora De La Senda De Tsunayoshi

Cadera

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Codo

-

-

-

-

-

-

Oculares

-

Si

-

-

Si

Si

Nº Registro

LOE-2138973

LOE-2154426

LOE-2310408

Nombre

Ch. Fudoumaru Go Naruse Takeda

Shirokuma Ka Yo Yoi Tomodachi

Sempuumaru Go Daikantou

Cadera

Si

Si

Si

Codo

-

-

-

Oculares

Si

-

Si